Behandelvoorwaarden

Voor alle behandelingen van Pura Vida Fysiotherapie gelden de volgende behandelvoorwaarden. Wij doen onze uiterste best om voor iedere cliënt het optimale behandelresultaat te realiseren. Om dit te kunnen doen, hebben wij een aantal regels en voorwaarden vastgelegd. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het moment dat u een afspraak heeft gemaakt en deze staat ingepland.

Vertrouwelijke informatie en privacy
Uw therapeut heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van uw dossier en uw vertrouwelijke informatie. Wel brengen wij altijd, in overleg met u, uw huisarts op de hoogte van uw behandeling bij Pura Vida Fysiotherapie.

Om het optimale uit het behandelconcept van Pura Vida Fysiotherapie te kunnen halen, is het noodzakelijk dat u uw fysiotherapeut voorziet van relevante informatie over de (medische) achtergrond van uw pijnklachten.

U heeft recht op inzage van uw eigen dossier. Derden kunnen alleen met schriftelijke toestemming van u inzicht krijgen in uw dossier. Bij tussentijdse beëindiging van uw behandelplan zal uw fysiotherapeut u (indien mogelijk) advies geven en/of u verwijzen naar uw (huis)arts of een andere zorgverlener.

De volgende wetten bevatten bepalingen die van invloed zijn op de verslaglegging van professionals, waaronder fysiotherapeuten, in de gezondheidszorg: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Autoriteit Persoonsgegevens (AVG), de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer (Wabb) en de Wet gebruik Burgerservicenummer (BSN) in de zorg.

Behandeling bij andere (fysio)therapeut
Het is toegestaan dat naast de behandeling bij Pura Vida Fysiotherapie er andere fysiotherapeutische of oefentherapeutische behandelingen worden gevolgd bij andere therapeuten (ook medische fitness bij een fysiotherapeut valt hieronder). Houd er rekening mee dat deze en onze behandeling niet op de zelfde dag mogen plaatsvinden in verband met de zorgverzekering, deze zal dan maar één behandeling vergoeden. Doet u dit wel dan bestaat de mogelijkheid dat de behandeling voor uw eigen rekening komt.

Afspraak wijzigen of annuleren
Alle afspraken die niet nagekomen kunnen worden (ook bij ziekte) dienen uiterlijk 48 uur van tevoren telefonisch verschoven (of afgezegd) te worden. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van een afspraak, behoudt Pura Vida Fysiotherapie zich het recht voor het volledige tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen. Niet nagekomen afspraken komen altijd voor eigen rekening, deze kunnen en mogen niet bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden.

Klachtenregeling
Pura Vida Fysiotherapie is aangesloten bij de Klachtenregeling Keurmerk Fysiotherapie. Mocht u een klacht hebben, informeer dan in de vestiging waar u bent behandeld naar onze klachtenregeling.

Privacyverklaring omtrent gebruik persoonsgegevens (AVG)
Pura Vida Fysiotherapie is continu bezig met evalueren en verbeteren om u van de best mogelijke zorg te blijven voorzien. Dit gebeurt door middel van dataverzameling, onderzoek en analyse van data. Deze data komt uit de patiëntendossiers, kortom: het zijn onder andere uw behandelgegevens. Hierbij zijn uw persoonlijke gegevens uiteraard nooit herleidbaar naar u als patiënt. Met onder andere uw gegevens wordt een bijdrage geleverd aan wetenschappelijk onderzoek. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens zoals uw naam of adres. Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw fysiotherapeut. In dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de dataverzameling.

Pura Vida Fysiotherapie behoudt zich het recht voor om de behandelvoorwaarden en tarieven te wijzigen. Op onze website vind u de laatste versie.
Heeft u vragen over onze behandelvoorwaarden? Neem contact op met uw fysiotherapeut.

Huisregels

 • De aangescherpte huisregels voor het coronavirus vind u hier.
 • U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens, BSN, door te geven
 • Desgewenst controleert u zelf hoeveel u vergoed krijgt
 • Bent u al eerder dit jaar onder behandeling geweest, geef dit aan ons door
 • U wordt verzocht bij ieder bezoek TWEE handdoeken mee te nemen in verband met de hygiëne
 • U wordt verzocht om makkelijk zittende kleding te dragen
 • Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, verzoeken wij u tijdig aanwezig te zijn voor uw afspraak
 • Kunt u niet aanwezig zijn op uw afspraak? Dan vernemen wij dit graag telefonisch of per mail, uiterlijk 48 uur van te voren
 • Wij streven naar een rustige en goede sfeer in onze wachtkamer. Daarom verzoeken wij u om uw mobiele telefoon uit (of op stil) te zetten en niet te bellen in de wachtkamer
 • Wilt u bij het verlaten van de wachtruimte, de behandelruimte of het (invaliden) toilet deze netjes achterlaten.
 • Wilt u bij het parkeren van uw auto (Amsterdam betaald), fiets, scootmobiel of rollator dit zodanig doen dat de praktijk goed toegankelijk blijft
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel, BHV-er of de hiertoe bevoegde instantie of hulpdiensten op te volgen
 • Roken is in al onze vestigingen niet toegestaan
 • Het is patiënten niet toegestaan de computers te bedienen en/of te gebruiken
 • Wij vragen u geen geluids- en/of beeldopnamen te maken in onze vestigingen zonder dat u daarvoor schriftelijke toestemming heeft
 • Wij staan altijd open voor verbeterpunten en/of suggesties! U kunt uw tips mailen naar info@puravidafysiotherapie.nl.
 

Betalingsvoorwaarden
Pura Vida Fysiotherapie declareert de zorg die u heeft gekregen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar, indien u voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie. Meer hierover leest u bij vergoedingen. Voor de zorg waarvoor u niet verzekerd bent, ontvangt u van Pura Vida Fysiotherapie rechtstreeks een factuur.

 • Pura Vida Fysiotherapie verwacht dat u de factuur betaalt binnen 14 dagen, zoals vermeld op de factuur zelf
 • Als u de factuur na 14 dagen nog niet heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Uiteraard kunt u vergeten zijn de betaling te verrichten. U ontvangt in dat geval een herinnering van ons om de factuur alsnog te voldoen, binnen 7 dagen nadat u de herinnering heeft ontvangen.
 • De wettelijk incassokosten worden in rekening gebracht nadat er een zogeheten wik brief (14 dagen brief ) conform art. 6:96 lid 6 BW aan de debiteur is gezonden en er binnen die termijn niet is betaald. Buitengerechtelijke incassokosten zijn gebaseerd op de staffel als genoemd in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 

Vergoedingen
Wij hebben met elke verzekeraar een contract. Dit betekent dat als u (nog) behandelingen in uw aanvullende pakket fysiotherapie heeft deze worden vergoed door de zorgverzekering. Pura Vida Fysiotherapie declareert rechtstreeks bij uw verzekering. Zo hoeft u niets voor te schieten.

Particuliere tarieven zijn van toepassing als uw behandelingen niet (meer) door de zorgverzekeraar worden vergoed. Dit kan het geval zijn als u:

 • Geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft afgesloten
 • Wel een aanvullende verzekering heeft, maar de limiet daarvan in dit kalender jaar al is gedeclareerd.
 

Belangrijk is dat u bij chronische aandoeningen rekening moet houden met het feit dat de eerste 20 behandelingen niet uit de basisverzekering worden vergoed.

Verhindering
Gereserveerde tijd voor een behandeling, welke niet tenminste 48 uur van tevoren is afgezegd, wordt persoonlijk bij u in rekening gebracht. De zorgverzekeraar is voor verhindering niet aansprakelijk en wij kunnen deze verloren zitting niet indienen bij de zorgverzekeraar. Hiervoor krijgt u een nota van de praktijk. Bij het maken van een afspraak, via welke weg dan ook, wordt akkoord gegaan met deze voorwaarden.

Pura Vida Fysiotherapie is niet verantwoordelijk voor het bijhouden van uw vergoeding en de hoeveelheid behandelingen die u (nog) heeft. Wij proberen u hierbij natuurlijk zo goed mogelijk te helpen en zo nodig te informeren.

Intake & Onderzoek
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn wordt voor elke nieuwe klacht of episode een (screening) intake & onderzoek gedaan. Dit consult is bedoeld om zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen wat uw klacht is en welke behandeling het beste bij u en uw klacht past. 

Wilt u na de intake & onderzoek direct behandeld worden? Geen probleem, omdat de ervaring leert dat patiënten graag direct behandeld willen worden plannen wij standaard een consult + behandeling in. Dit betekent dat de eerste afspraak altijd als twee behandelingen telt.

De intake wordt gedeclareerd als ‘screening, intake en onderzoek’. Heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of specialist, dan declareren wij de intake als ‘intake en onderzoek na verwijzing’. De declaratiecodes die wij hanteren zijn bekend bij uw zorgverzekeraar en zijn terug te vinden bij onze tarieven.